TẠM ĐÓNG VÌ QUÁ TẢI, CHỈ NHẬN KHÁCH QUEN VÀO THỜI ĐIỂM NÀY.

MONG ANH/CHỊ THÔNG CẢM